Usnesení rady č. 690 ze dne 7.10.2009

 k  pronájmu   nebytového prostoru v budově Olšanská 7/2666, Praha 3

č.j.: 743/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 690
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k  pronájmu   nebytového prostoru v budově Olšanská 7/2666, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
 
I.       s c h v a l u j e
              
         pronájem nebytového prostoru v 5. podlaží budovy Olšanská 7/2666,  Praha 3 o výměře 19,37 m2 MUDr. Jaroslavě Rádlové na dobu neurčitou za nájemné 1.300 Kč/m2/rok           
 
 
II.      u k l á d á
          
         1. vedoucí OBNP
         1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru  v souladu s čl. I. tohoto usnesení
 
         2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
         2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části