Usnesení rady č. 689 ze dne 7.10.2009

k  pronájmu nebytových prostor v budově Olšanská 7/2666, Praha 3

č.j.: 742/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 689
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k  pronájmu nebytových prostor v budově Olšanská 7/2666, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
              
         pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy Olšanská 7/2666,   Praha  3   o   celkové   výměře   85,01 m2 společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. na dobu určitou od 1.11.2009 do 31.3.2018 za nájemné 1.000 Kč/m2/rok      
 
 
II.              u k l á d á
          
         1. vedoucí OBNP
         1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru  v souladu s čl. I. tohoto usnesení
 
         2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
         2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části