Usnesení rady č. 687 ze dne 7.10.2009

k pronájmu garážového stání č. 37/11, Táboritská 16A/0, Praha 3

č.j.: 740/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 687
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k pronájmu garážového stání č. 37/11, Táboritská 16A/0, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
               
         pronájem garážového stání č. 37/11, Táboritská 16A/0, Praha 3 o velikosti 11,00 m2 panu Janu Makovskému na dobu neurčitou za  nájemné 1.000 Kč/m2/rok          
 
 
II.      u k l á d á
          
         1. vedoucí OBNP
         1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru  v souladu s čl. I. tohoto usnesení
 
         2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
         2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru
 
 
  
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části