Usnesení rady č. 684 ze dne 7.10.2009

k protokolu z provedených kontrol na místě u příjemců veřejné finanční podpory z  Fondu grantového a podpůrného a Fondu sociálního a zdravotního za období roku 2008

č.j.: 737/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 684
ze dne 7. 10. 2009
 
 
k protokolu z provedených kontrol na místě u příjemců veřejné finanční podpory z  Fondu grantového a podpůrného a Fondu sociálního a zdravotního za období roku 2008
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
          Protokol   z provedené   kontroly u příjemců veřejné finanční podpory 
          z Fondu grantového a podpůrného a Fondu sociálního a zdravotního za                           
          za rok 2008, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
          1. vedoucímu odboru ekonomického
         1.1. ve spolupráci s AK Veselý a spol. navrhnout další postup
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části