Usnesení rady č. 877 ze dne 16.12. 2009

ke stanovení platu vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části

č.j.: 910/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 877
ze dne 16. 12. 2009
 
 
ke stanovení platu vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části
 
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         návrh Ing. Petr Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části, na stanovení platu vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části
 
II.      s t a n o v u j e
 
         plat vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části s účinností od 1.1.2010 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
 
      1. oddělení personální práce a mezd
         1.1. zajistit vyplácení platu
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části