Usnesení rady č. 876 ze dne 16.12. 2009

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseniova 98/2593, Praha 3

č.j.: 918/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 876
ze dne 16. 12. 2009
 
 
ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseniova 98/2593, Praha 3
 
 
Rada městské části       
 
 
I.       s t a n o v u j e
 
      plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Jeseniova 98/2593, Praha  3, Ivě Sovové s účinností od 1.1.2010 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části