Usnesení rady č. 875 ze dne 16.12. 2009

k vrácení částky v celkové výši Kč 8412,- nájemkyni bytové jednotky č. 2655/13, Habrová 4, Praha 3

č.j.: 943/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 875
ze dne 16. 12. 2009
 
 
 
k vrácení částky v celkové výši Kč 8412,-  nájemkyni bytové jednotky č. 2655/13, Habrová 4, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.   schvaluje
 
vrácení částky v celkové výši Kč 8412,- nájemkyni bytové jednotky č. 2655/13, Habrová 4, Praha 3
 
 
II.      ukládá
 
1.     Z. Lochmanovi, zástupci starosty
1.1. zajistit vrácení částky v celkové výši Kč 8412,- dle bodu I. tohoto usnesení
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části