Usnesení rady č. 874 ze dne 16.12. 2009

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S 1496/09 na výstavbu veřejných toalet Pod Kapličkou, č.p. 4280/1, k.ú. Praha - Žižkov

č.j.: 941/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 874
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S 1496/09 na výstavbu veřejných toalet Pod Kapličkou, č.p. 4280/1, k.ú. Praha - Žižkov
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S 1496/09 na výstavbu veřejných toalet Pod Kapličkou, č.p. 4280/1, k.ú. Praha - Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části  
1.1. podepsat uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části