Usnesení rady č. 873 ze dne 16.12. 2009

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S 955/09 na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad na území Městské části Praha 3

č.j.: 940/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 873
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S 955/09 na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad na území Městské části Praha 3
 
 
Rada městské části
 
I.                  s c h v a l u j e
 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S 955/09 na výstavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad na území Městské části Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.               u k l á d á
 
1.     M. Kozumplíkové, starostce městské části  
1.1. podepsat uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části