Usnesení rady č. 872 ze dne 16.12. 2009

k zásadám vztahů orgánů městské části k příspěvkovým organizacím, které byly městskou částí Praha 3 zřízeny nebo byly na městskou část převedeny zvláštním zákonem

č.j.: 942/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 872
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k zásadám vztahů orgánů městské části k příspěvkovým organizacím, které byly městskou částí Praha 3 zřízeny nebo byly na městskou část převedeny zvláštním zákonem
 
 
Rada městské části
 
I.       s c h v a l u j e
 
zásady vztahů orgánů městské části k příspěvkovým organizacím, které byly Městskou částí Praha 3 zřízeny nebo byly na městskou část převedeny zvláštním zákonem, které jsou přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. všem ředitelům příspěvkových organizací
1.1. řídit se zásadami vztahů orgánů městské části k příspěvkovým organizacím, které byly městskou částí Praha 3 zřízeny nebo byly na městskou část převedeny zvláštním zákonem
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části