Usnesení rady č. 870 ze dne 16.12. 2009

k podnětům Bytové komise Rady městské části

č.j.: 938/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 870
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k podnětům Bytové komise Rady městské části
 
 
Rada městské části
 
I.      b e r e   n a    v ě d o m í
 
         Zápis č. 20 ze zasedání Bytové komise Rady městské části ze dne 9. 12. 2009 dle přílohy tohoto usnesení
 
 
 
II.     s c h v a l u j e
 
         doporučení Bytové komise Rady Městské části
      
1.     Žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
2.     Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu
3.     Žádosti o výměnu bytů, resp. výměnu bytu za jiný 
4.     Souhlas s výpovědí z nájmu bytu
5.     Žádosti o přechod nájmu bytu
6.     Souhlas s likvidací uskladněných věcí
7.     Žádosti o nájem bytu
8.     Různé
 
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části