Usnesení rady č. 869 ze dne 16.12. 2009

k úpravě rozpočtu roku 2009

č.j.: 937/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 869
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k úpravě rozpočtu roku 2009
 
 
Rada městské části
 
I.       s c h v a l u j e
 
1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2009 o poskytnuté účelové transfery prostřednictvím usnesení Zastupitelstva, resp. Rady hlavního města Prahy, a o poskytnutý účelový transfer z rozpočtu městské části Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2009 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu ekonomického odboru
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části