Usnesení rady č. 868 ze dne 16.12. 2009

k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení: „Výkon komplexní přípravy a realizace převodů nemovitostí včetně souvisejících činností“ Oznámení zadávacího řízení

č.j.: 935/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 868
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení: „Výkon komplexní přípravy a realizace převodů nemovitostí včetně souvisejících činností“ Oznámení zadávacího řízení
 
Rada městské části
 
I.                  s c h v a l u j e
 
1. zadání nadlimitní veřejné zakázky „Výkon komplexní přípravy a realizace převodů nemovitostí včetně souvisejících činností“
 
2. kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona s následujícími dílčími kritérii a vahou v procentech:
a) celková nabídková cena                                          - 40 %
b) zajištění závazků při realizaci služeb                       - 20 %
c) výše smluvních pokut a sankcí                                 - 20 %
d)   způsob financování                                                - 20 %
 
3. Požadavky na splnění kvalifikace:
·    základní kvalifikační předpoklady dle § 53
·    profesní kvalifikační předpoklady dle § 54
·    ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55:
.    pojistná smlouva,
.    údaj o celkovém obratu za poslední 3 účetní období,
·   technické kvalifikační předpoklady dle § 56:
.   seznam významných zakázek obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky včetně osvědčení
.   osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb,
 
 
4. Poskytnutí jistoty dle § 67 zákona ve výši 4.000.000,- Kč.
 
5. Uzavření rámcové mandátní smlouvy na dobu 4 let na zajištění výkonu komplexní přípravy a realizace převodů nemovitostí v Praze 3 včetněsouvisejících činností.
 
 
II.              j m e n u j e
                               
          hodnotící komisi v tomto složení:
 
   členové                                                  náhradníci
 1. Lochman Zdeněk                                  1. Fišer Petr Ing.
 2..Šmíd Jan Mgr.                                     2. Hurda Pavel      
 3. Matušek Jiří Mgr.                                 3. Pecha Ondřej Bc.
 4. Benda Martin Mgr.                               4. Vlasáková Iveta Bc.
 5. Cirek Bohumil Mgr.                               5. Gebauer Jan Ing.
 
 
III.           u k l á d á
 
1. Mgr. B. Cirkovi - koordinátorovi veřejných zakázek
1.1. uveřejnit zákonem stanovené údaje a informace prostřednictvím informačního systému
1.2. oznámit jmenovaným členům hodnotící komise jejich jmenování, datum a čas konání komise
 
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části