Usnesení rady č. 867 ze dne 16.12. 2009

K uzavření smlouvy s Hlavním městem Prahou o výpůjčce systému pro vyhledávání vozidel ROADCON MOBILE pro potřeby OŘ Praha 3 Městské policie Praha, podle §659 a násl. z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

č.j.: 934/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 867
ze dne 16. 12. 2009
 
 
 
K uzavření smlouvy s Hlavním městem Prahou o výpůjčce systému pro vyhledávání vozidel ROADCON MOBILE pro potřeby OŘ Praha 3 Městské policie Praha, podle §659 a násl. z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
uzavření smlouvy s Hlavním městem Prahou o výpůjčce systému pro vyhledávání vozidel ROADCON MOBILE pro potřeby OŘ Praha 3 Městské policie Praha, podle §659 a násl. z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.               u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat smlouvu s Hlavním městem Prahou o výpůjčce systému pro vyhledávání vozidel ROADCON MOBILE pro potřeby OŘ Praha 3 Městské policie Praha, podle §659 a násl. z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části