Usnesení rady č. 866 ze dne 16.12. 2009

k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovými organizacemi

č.j.: 933/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 866
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k předchozímu souhlasu zřizovatele k přijetí darů příspěvkovými organizacemi
 
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádosti ředitelů příspěvkových organizací o souhlas zřizovatele k přijetí věcných darů pro ZŠ Praha 3, Lupáčova 1/1200 a pro ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48/1966  
 
II.      s c h v a l u j e  
udělení předchozího písemného souhlasu k přijetí darů jednotlivými příspěvkovými organizacemi dle přílohy tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
 
         1. vedoucímu ekonomického odboru
1.1. informovat příslušné příspěvkové organizace o poskytnutí předchozího souhlasu
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části