Usnesení rady č. 865 ze dne 16.12. 2009

k rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010

č.j.: 932/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 865
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s o u h l a s í
 
         s předloženým návrhem rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010 v objemu příjmů ve výši 1.169.315,1 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1.218.167,5 tis. Kč, a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 48.852,4 tis. Kč, dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení
 
II.              d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu městské části
1. schválit rozpočet městské části Praha 3 na rok 2009 v objemu příjmů ve výši 1.169.315,1 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1.218.167,5 tis. Kč,
a saldem Tř. 8 – Financování ve výši 48.852,4 tis. Kč, dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení
 
2. pověřit Radu městské části
2.1. prováděním rozpočtových opatření bez dopadu na objem rozpočtu příjmů a výdajů v jednotlivých případech do výše 10 000 tis. Kč
2.2. prováděním rozpočtových opatření v souvislosti s účelovými dotacemi ze státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy do výše stanovené usnesením příslušného orgánu HMP
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části