Usnesení rady č. 864 ze dne 16.12. 2009

k uzavření Mandátní smlouvy se Správou zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s.

č.j.: 931/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 864
ze dne 16. 12. 2009
 
k uzavření Mandátní smlouvy se Správou zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s.
 
Rada městské části
 
I.       s c h v a l u j e 
 
         uzavření Mandátní smlouvy se Správou zbytkového majetku Městské části Praha 3 a.s., která je uvedena v příloze tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat mandátní smlouvu
 
2. vedoucí odboru ekonomického
2.1. zajistit výplatu odměn vyplývající z této mandátní smlouvy
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části