Usnesení rady č. 863 ze dne 16.12. 2009

k  zateplení střešního pláště tělocvičny ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25/1700, Praha 3

č.j.: 911/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 863
ze dne 16. 12. 2009
          
 
k  zateplení   střešního   pláště    tělocvičny    ZŠ    Pražačka, Nad Ohradou 25/1700, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
1. provedení zateplení střešního pláště tělocvičny ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25/1700, Praha 3
 
2. zadat práce firmě KONSTRUKTIS, a.s., Kolbenova 616/34, 190 00, Praha 9, za cenu 691 741,- Kč bez DPH, cena včetně DPH 823 172,- Kč
 
 
II.              u k l á d á
 
1.     vedoucímu OTSMI
1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo
 
2.     Ing. P. Fišerovi, pověřeného zastupováním tajemníka ÚMČ
2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části
 
3.     M. Kozumplíkové, starostce městské části  
3.1. podepsat uvedenou smlouvu
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části