Usnesení rady č. 862 ze dne 16.12. 2009

ke změně limitu mzdových prostředků na rok 2009

č.j.: 930/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 862
ze dne 16. 12. 2009
 
 
ke změně limitu mzdových prostředků na rok 2009
 
 
Rada městské části
 
 
I.     s c h v a l u j e
 
změnu limitu mzdových prostředků na rok 2009 dle přílohy tohoto usnesení
 
 
II.    u k l á d á
 
1.     PhDr. J. Drahotovi, řediteli Integračního centra Zahrada v Praze 3
 1.1. dodržet upravené limity dle bodu č. I. tohoto usnesení
 
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části