Usnesení rady č. 861 ze dne 16.12. 2009

k revokaci usnesení RMČ č. 836 ze dne 2.12.2009 k revokaci usnesení RMČ č. 526 ze dne 12.8.2009 k záměru zvýšení základního kapitálu společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., formou nepeněžitého vkladu

č.j.: 929/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 861
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k revokaci usnesení RMČ č. 836 ze dne 2.12.2009 k revokaci usnesení RMČ č. 526 ze dne 12.8.2009 k záměru zvýšení základního kapitálu společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., formou nepeněžitého vkladu
 
 
Rada městské části
 
 
I.       r e v o k u j e
 
usnesení RMČ č. 836 ze dne 2.12.2009 k záměru zvýšení základního kapitálu společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., formou nepeněžitého vkladu v bodě I. revokuje takto:
 
seznam, který byl přílohou č 2 usnesení RMČ č. 836 ze dne 2.12.2009 se nahrazuje novým seznamem, který je zúžen o 2 bytové jednotky uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a nový seznam tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části