Usnesení rady č. 860 ze dne 16.12. 2009

k záměru prodeje objektu k bydlení č.p. 2112, s pozemky parc. č. 3813 a parc. č. 3812, Šrobárova 73, Praha 3, vše v k.ú. Vinohrady, společnosti AMBULATORIUM Vinohrady, a.s., IČ 282 23 667

č.j.: 924/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 860
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k záměru prodeje objektu k bydlení č.p. 2112, s pozemky parc. č. 3813 a parc. č. 3812, Šrobárova 73, Praha 3, vše v k.ú. Vinohrady, společnosti AMBULATORIUM Vinohrady, a.s., IČ 282 23 667
 
 
Rada městské části Praha 3
 
 
I.   schvaluje
 
záměr prodeje objektu k bydlení č.p. 2112, s pozemky parc. č. 3813 a parc. č. 3812, Šrobárova 73, Praha 3, vše v k.ú. Vinohrady, společnosti AMBULATORIUM Vinohrady, a.s., IČ 282 23 667 za podmínky dodržování provozování zdravotnického zařízení po dobu 10 let
 
 
II. ukládá
 
1. vedoucí odboru občansko správního
1.1. zveřejnit záměr prodeje na Úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části