Usnesení rady č. 859 ze dne 16.12. 2009

k odpisu nevymahatelných pohledávek za rok 2009 v oblasti správy nemovitostí

č.j.: 925/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 859
ze dne 16. 12. 2009
 
 
k odpisu nevymahatelných pohledávek za rok 2009 v oblasti správy nemovitostí
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
 odpis nevymahatelných pohledávek Městské části Praha 3 v celkovém objemu 6 646 497,36 Kč
 
 
II.               u k l á d á
 
1. vedoucímu ekonomického odboru
         1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části