Usnesení rady č. 858 ze dne 16.12. 2009

ke schválení použití znaku městské části na reklamním a informačním plakátu a vyvěšení do domů ve správě městské části

č.j.: 927/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 858
ze dne 16. 12. 2009
 
 
ke schválení použití znaku městské části na reklamním a informačním plakátu a vyvěšení do domů ve správě městské části
 
 
Rada městské části
 
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
         použití znaku městské části na reklamním a informačním plakátu a vyvěšení do domů ve správě městské části
 
 
II.      u k l á d á
         
         1. vedoucí odboru kultury
         1.1. poskytnout znak městské části pro výše uvedený účel v potřebné kvalitě
         1.2. schválit aktuálnost poskytovaných údajů
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části