Usnesení rady č. 70 ze dne 28.1. 2009

 postoupení podnětu k drobné korektuře konceptu nového územního plánu v okolí plánovaného napojení Jarovské spojky do Městského okruhu

č.j.: 67/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 70
ze dne 28.1.2009
 
k postoupení podnětu k drobné korektuře konceptu nového územního plánu v okolí plánovaného napojení Jarovské spojky do Městského okruhu
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e  n a   v ě d o m í
 
         doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3 ze dne 20.1.2009
        
                                                                                                   
II.      s c h v a l u j e
 
zaslání podnětu k drobné korektuře konceptu nového územního plánu v okolí plánovaného napojení Jarovské spojky do Městského okruhu
 
 
III.    u k l á d á
 
1.     Z. Lochmanovi, zástupci starosty
 
1.1 odeslat podnět a podklady k drobné korektuře konceptu nového územního plánu včetně stanoviska MČ P3 dle přílohy tohoto usnesení na ÚRM
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části