Usnesení rady č. 69 ze dne 28.1. 2009

k záměru celkové opravy prefabrikovaných bytových jader v rámci oprav TZB v panelových domech v ul. Habrová

č.j.: 66/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 69
ze dne 28.1.2009
 
 
k záměru celkové opravy prefabrikovaných bytových jader v rámci oprav TZB v panelových domech v ul. Habrová
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
požadavek na celkovou rekonstrukci bytových jader vyplývající ze zjištění skutečného stavu původních konstrukcí v rámci probíhajících oprav TZB v domech
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
celkovou opravu prefabrikovaných bytových jader v rámci oprav TZB v panelových domech v ul. Habrová
 
 
I.                  u k l á d á
 
1. firmě Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
1.1. zajistit realizaci potřebných stavebních prací dle skutečně zjištěného stavu jednotlivých bytových domů v termínu do 30.5.2009
1.2. realizovat opravy z finančních prostředků VHČ
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části