Usnesení rady č. 68 ze dne 28.1. 2009

k uzavření dodatku č. 24 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s.

č.j.: 65/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 68
ze dne 28.1.2009
 
 
 
k uzavření dodatku č. 24 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
uzavření dodatku č. 24 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s., který tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat dodatek č. 24 k Mandátní smlouvě mezi M.č. Praha 3 a Správou komunálního majetku Praha 3, a.s.    
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části