Usnesení rady č. 67 ze dne 28.1. 2009

k vypracování objemových studií hlavních nástupů na Vrch Vítkov a objemových studií propojení parku na Vrchu sv. Kříže s Vrchem Vítkov

č.j.: 64/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 67
ze dne 28.1.2009
 
 
k vypracování objemových studií hlavních nástupů na Vrch Vítkov a objemových studií propojení parku na Vrchu sv. Kříže s Vrchem Vítkov
 
 
Rada městské části
 
 
I.                   b e r e  n a  v ě d o m í
 
 usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ ze dne 20.1. 2009   
 
 
II.       s c h v a l u j e
 
objednání objemových studií hlavních nástupů na Vrch Vítkov a objemových studií propojení parku na Vrchu sv. Kříže s Vrchem Vítkov
 
 
III.     u k l á d á
 
1. Ing. Arch. Zdeňku Fikarovi, vedoucímu OÚR
 
1.1 objednat vypracování
a) objemových studií hlavních nástupů na Vrch Vítkov od Trocnovské ulice, Tachovského náměstí a Ohrady od architektonické kanceláře IAV, dle nabídky ze dne 19.1. 2009, v celkové ceně 285.600,-Kč, včetně DPH.
b) objemové studie propojení parků na Vrchu sv. Kříže a Vítkově od architektonické kanceláře MCA, dle nabídky ze dne 19.11.2008, v ceně 345.100,-Kč, včetně DPH.
c) objemové studie propojení parků na Vrchu sv. Kříže a Vítkově od architektonické kanceláře Lang Špinar Atelier, s.r.o., dle nabídky ze dne 19.1.2009, v ceně 148.750,-Kč, včetně DPH.
d) objemové studie propojení parků na Vrchu sv. Kříže a Vítkově od architektonické kanceláře MS plan, s.r.o., dle nabídky ze dne 23.1.2009, v ceně 480.000,-Kč, včetně DPH.
 
1.2 korigovat a koordinovat vzájemně zpracování jednotlivých návrhů objemových studií dle pokynů Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3 a koordinovat je i s případnými podněty či spoluprací s partnery v řešeném území.
               Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části