Usnesení rady č. 65 ze dne 28.1. 2009

k vyhlášení výběrového řízení včetně postupů a podmínek při vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18605 na společných částech domu čp. 2662, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3, dle zák. č. 72/94 Sb.


č.j.: 61/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 65
ze dne 28.1.2009
 
k vyhlášení výběrového řízení včetně postupů a podmínek při vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18605 na společných částech domu čp. 2662, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3, dle zák. č. 72/94 Sb.
 
 
Rada městské části 
 
I.        s c h v a l u j e
 
1. vyhlášení výběrového řízení včetně postupů a podmínek při vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2662/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 432/18605 na společných částech domu čp. 2662, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/7 k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3 dle zák. č. 72/94 Sb., které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení
         
 2. prohlášení účastníka výběrového řízení, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení
 
 
II.      j m e n u j e
 
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení ve složení:
 
Milena Kozumplíková
Zdeněk Lochman
Eduard Číž
Markéta Vranová
Ing. Bohuslav Nigrin
Mgr. Alena Hronová
III.      u k l á d á
       
         1. E. Cihelkové, vedoucí Odboru občansko správního
1.1. zveřejnit Podmínky výběrového řízení, text kupní smlouvy ve třech variantách dle přílohy č. 4, 5 a 6 usnesení RMČ č. 571 ze dne 10.9.2008 a text Prohlášení účastníka výběrového řízení zahrnující souhlas s Podmínkami výběrového řízení a způsob úhrady kupní ceny na úřední desce Úřadu Městské části Praha 3
 
2. I. Kořínkové, odbor kultury
2.1. zveřejnit Podmínky výběrového řízení, text kupní smlouvy ve třech variantách dle přílohy č. 4, 5 a 6 usnesení RMČ č. 571 ze dne 10.9.2008 a text Prohlášení účastníka výběrového řízení zahrnující souhlas s Podmínkami výběrového řízení a způsob úhrady kupní ceny na internetových stránkách Městské části Praha 3
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části