Usnesení rady č. 64 ze dne 28.1. 2009

k podnětům Bytové komise Rady městské části

č.j.: 59/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 64
ze dne 28.1.2009
 
 
k podnětům Bytové komise Rady městské části
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
        
Zápis č. 2 ze zasedání Bytové komise Rady městské části ze dne 21.1.2009, který je přílohou tohoto usnesení
 
II.     s c h v a l u j e
 
         doporučení Bytové komise Rady Městské části
       
1.     Žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
2.     Žádosti cizinců se statutem uprchlíka
3.     Žádosti o výměnu bytu za menší
4.     Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu
5.     Souhlas s výpovědí z nájmu bytu
6.     Souhlas s vyklizením bytu
7.     Žádosti o přechod nájmu bytu
8.     Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
9.     Žádosti o nájem bytu
10.   Různé
     
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části