Usnesení rady č. 63 ze dne 28.1. 2009

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

53/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 63
ze dne 28.1.2009
 
k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
zápis č. 1 ze zasedání Komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 19.1.2009, který je přílohou tohoto usnesení
 
II.      s c h v a l u j e
        
doporučení Komise obchodních aktivit Rady městské části
          1. Výběrové řízení č. 276
          2. Výběrové řízení č. 274
          3. Výběrové řízení č. 275
          4. Výběrové řízení č. 277
          5. Výběrové řízení č. 278
          6. Výběrové řízení č. 279
          7. Volné nebytové prostory – využití pro VŘ
          8. Garážová stání Pod Lipami 33A/2561A, Praha 3
          9. Žádosti o změnu nájemní smlouvy
         10. Žádosti o souhlas s podnájmem
         11. Žádost o umístění sídla firmy
         12. Ukončení nájmu, výpovědi
         13. Tržní řád
         14. Různé
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
  zástupce starosty městské části                      starostka městské části