Usnesení rady č. 62 ze dne 28.1. 2009

ke snížení základního nájemného pro nájemce bytů v domech Habrová 1 - 12

č.j.: 52/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 62
ze dne 28.1.2009
 
 
ke snížení základního nájemného pro nájemce bytů v domech Habrová 1 - 12
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
snížení základního nájemného pro nájemce bytů v domech Habrová 1–12 po dobu 6ti měsíců ve výši 20 % ze základního nájemného ve všech bytech + 5 % ze základního nájemného ve všech bytech v prvním a posledním podlaží po dobu šesti měsíců + 5 % ze základního nájemného ve všech bytech v prvním až pátém podlaží po dobu tří měsíců. Sleva se netýká nájemců, kteří dluží k dnešnímu dni na nájemném a službách více než 2.000,- Kč a bude poskytnuta z výše nájemného roku 2008
 
 
II.               u k l á d á
 
1. firmě Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
1.1. v souladu s bodem I. zajistit předpis sníženého nájemného
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části