Usnesení rady č. 53 ze dne 28.1. 2009

ke změně směrnice Rady městské části k nakládání s prostředky účelových fondů

č.j.: 51/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 53
ze dne 28.1.2009
 
 
 
ke změně směrnice Rady městské části k nakládání s prostředky účelových fondů
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e    
        
         změnu směrnice k nakládání s prostředky účelových fondů ve znění dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu ekonomického odboru
1.1. zajistit aktualizaci této směrnice na intranetu Městské části Praha 3
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části