Usnesení rady č. 27 ze dne 14.1. 2009

k návrhu „Dohody o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely“

č.j.: 11/2009                                                                                    
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 27
ze dne 14. 1. 2009
 
k návrhu „Dohody o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely“
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
        
         „Dohodu o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely“, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
        
„Dohodu o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely“, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1.       M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat „Dohodu o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely“
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části