Usnesení rady č. 26 ze dne 14.1. 2009

k Programu regenerace Žižkova - městské památkové zóny Městské části Praha 3

č.j.: 13/2009                                                                                    
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 26
ze dne 14. 1. 2009
 
 
k Programu regenerace Žižkova - městské památkové zóny Městské části Praha 3
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
Program regenerace Žižkova - městské památkové zóny Městské části  Praha 3
 
 
II.      d o p o r u č u j e
 
         Zastupitelstvu městské části
schválit Program regenerace Žižkova - městské památkové zóny Městské části Praha 3
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části