Usnesení rady č. 25 ze dne 14.1. 2009

k mimořádným odměnám ředitelům kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3

č.j.: 12/2009                                                                                    
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 25
ze dne 14. 1. 2009
 
 
k mimořádným odměnám ředitelům kulturních zařízení zřizovaných Městskou částí Praha 3
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
odměny ředitelům organizací dle přílohy, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení, a to:
 
         1. PhDr. Evě Vedralové, ředitelce Atria – koncertní a výstavní síně
         2. Mgr. Janě Pazderníkové, ředitelce Žižkovského divadla Járy Cimrmana
         3. MgA. Šimonu Kotkovi, řediteli Junior klubu na Chmelnici
        
 
II.      u k l á d á
 
         1. jednotlivým příspěvkovým organizacím
         1.1. zajistit vyplacení odměn
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části