Usnesení rady č. 24 ze dne 14.1. 2009

k výměně technologie dvou malých nákladních výtahů v MŠ Jeseniova 204, Praha 3

č.j.: 10/2009                                                                                    
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 24
ze dne 14. 1. 2009
 
 
k výměně technologie dvou malých nákladních výtahů v MŠ Jeseniova 204, Praha 3
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         1. provést výměnu technologie dvou malých nákladních výtahů v MŠ Jeseniova 204, Praha 3
        
         2. zadat realizaci výměny technologie dvou malých nákladních výtahů v MŠ Jeseniova 204, Praha 3 firmě Schindler CZ, a.s. Řevnická 170/4, Praha 5-Zličín, IČ: 27127010, za cenu 835 380,-Kč včetně DPH
 
 
II.      u k l á d á
 
1. vedoucímu OTSMI
1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo
 
Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
2.1.     předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části
 
M. Kozumplíkové, starostce městské části
3.1. podepsat uvedenou smlouvu
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části