Usnesení rady č. 23 ze dne 14.1. 2009

k veřejné podlimitní zakázce na stavební práce ZŠ Chelčického – rekonstrukce - oznámení zadávacího řízení  

č.j.: 33/2009                                                                                    
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 23
ze dne 14. 1. 2009
 
 
k veřejné podlimitní zakázce na stavební práce ZŠ Chelčického – rekonstrukce - oznámení zadávacího řízení  
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  s c h v a l u j e
 
1.     zadání veřejné podlimitní zakázky na stavební práce Rekonstrukce ZŠ Chelčického
2.     základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky, dílčí hodnotící kritéria jsou
-         výše nabídkové ceny
-         plán organizace výstavby
-         délka záruční lhůty
-         podmínky záručního servisu na fotovoltaické panely
-         výše smluvní pokuty při prodlení termínu dokončení plnění veřejné zakázky
3.     požadavky na splnění kvalifikace
-         základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
-         profesní kvalifikační předpodklady dle § 54 zákona
-         ekonomické a finanční předpoklady dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona
pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti min. ve výši 20 mil Kč, dle § 55 odst. 1 písm. c) obrat za stavební výkony min. 200 mil Kč
- technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona obdobné zakázky s ohledem na předmět plnění, dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona struktura týmu určeného pro plnění zakázky včetně životopisů členů týmu, dle § 56 odst. 3 písm. d) zákona certifikát ISO 14001, dle § 56 odst. 4 zákona certifikát ISO 90001
        
4. požadavek na poskytnutí jistoty ve výši 1 000 000,- Kč.
 
 
         
II.               j m e n u j e
 
hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek v tomto složení:
členové                                                     
1. Šmíd Jan Mgr.                                       
2. Matušek Jiří Mgr.                                   
3. Reisiegel Daniel Ing.                               
4. Kotal Lumír                                           
5. Fikar Zdeněk Ing., arch.                                                     
 
Náhradníci 
1. Lochman Zdeněk
2. Benda Martin Mgr.
3. Pecha Ondřej Bc.
4. Fišer Petr Ing
5. Hurda Pavel

III.   u k l á d á
 
         1. Mgr. B. Cirkovi, koordinátorovi veřejných zakázek
         1. 1. uveřejnit zákonem stanovené údaje a informace prostřednictvím
informačního systému
 
1. 2. oznámit jmenovaným členům hodnotící komise jejich jmenování, datum a čas konání komise
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části