Usnesení rady č. 22 ze dne 14.1. 2009

k celkové rekonstrukci MŠ U Zásobní zahrady – realizace výběrového řízení

č.j.: 27/2009                                                                                    
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 22
ze dne 14. 1. 2009
 
 
k celkové rekonstrukci MŠ U Zásobní zahrady – realizace výběrového řízení
 
 
Rada městské části 
 
 
I.       s c h v a l u j e
        
1. provedení výběrového řízení na akci MŠ U Zásobní zahrady – celková rekonstrukce
 
2. zadat organizaci výběrového řízení firmě OTIDEA a.s., Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7, IČ 27142442
 
 
II.      u k l á d á
        
         1. vedoucímu OTSMI
         1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat mandátní smlouvu
 
         2. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
         2.1. předložit mandátní smlouvu k podpisu starostce městské části
 
         3. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         3.1. podepsat uvedenou smlouvu
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části