Usnesení rady č. 2 ze dne 14.1. 2009

k Prohlášení vlastníka dle § 4 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora citovaného zákona v budově: čp. 1869 s pozemkem parc. č. 1552, vše k. ú. Žižkov

č.j.: 17/2009                                                                                                                                        
                         
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 2
ze dne 14. 1. 2009
 
 
k Prohlášení vlastníka dle § 4 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora citovaného zákona v budově: čp. 1869 s pozemkem parc. č. 1552, vše k. ú. Žižkov
 
 
Rada městské části 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
Prohlášení vlastníka dle § 4 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, vyhotovené Realitní kanceláří Severní nemovitostní s.r.o., IČ 25463497, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora citovaného zákona v budově: čp. 1869 s pozemkem parc. č. 1552, vše k. ú. Žižkov, které je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat výše citované Prohlášení vlastníka
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části