Usnesení rady č. 490 ze dne 15.7.2009

k úpravě rozpočtu roku 2009

č.j.: 520/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 490
ze dne 15.7.2009
 
  
k úpravě rozpočtu roku 2009
 
Rada městské části
 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009 dle přílohy tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu ekonomického odboru
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části