Usnesení rady č. 489 ze dne 15.7.2009

ke schválení použití znaku Městské části Praha 3

č.j.: 519/2009

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 489
ze dne 15.7.2009
 
 
ke schválení použití znaku Městské části Praha 3
 
 
 
Rada městské části
 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
použití znaku Městské části Praha 3 na bezpečnostních vestách pro žáky 1. ročníků ZŠ na území MČ Praha 3 – v rámci projektu „Bezpečně do školy“
 
 
II.      u k l á d á
 
1. Ing. J. Gebauerovi, ved. Odboru hospodářské správy
1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části