Usnesení rady č. 486 ze dne 15.7.2009

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Vozová 5/953, Praha 3

č.j.: 502/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 486
ze dne 15.7.2009
 
 
ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Vozová 5/953, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s t a n o v u j e
 
      plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Vozová 5/953, Praha 3 Ivaně Machálkové s účinností od 1.8.2009 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části