Usnesení rady č. 485 ze dne 15.7.2009

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 25/1700, Praha 3

č.j.: 501/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 485
ze dne 15.7.2009
       
 
ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 25/1700, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s t a n o v u j e
 
      plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Nad Ohradou 25/1700, Praha 3 Mgr. Bohumilu Samkovi s účinností od 1.8.2009 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části