Usnesení rady č. 484 ze dne 15.7.2009

k žádosti paní Dany Máčelové o prodloužení lhůty na uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 2662/8, v budově čp. 2662, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3

č.j.: 516/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 484
ze dne 15.7.2009
 
 
k žádosti paní Dany Máčelové, bytem xxxxx, o prodloužení lhůty na uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 2662/8, v budově čp. 2662, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         žádost paní Dany Máčelové, bytem xxxxx, o prodloužení lhůty na uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 2662/8, v budově čp. 2662, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
          na základě objektivních skutečností prodloužení lhůty na uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 2662/8, v budově čp. 2662, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 1, Praha 3 a to do 14.8.2009
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části