Usnesení rady č. 481 ze dne 15.7.2009

k Smlouvě  o postoupení práv a povinností ze smlouvy

č.j.: 513/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 481
ze dne 15.7.2009
 
 
k Smlouvě  o postoupení práv a povinností ze smlouvy
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         Smlouvu o postoupení práv a povinností ze smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
          
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat tuto smlouvu         
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části