Usnesení rady č. 207 ze dne 18.3.2009

k dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. S 55/08 o dodávce a odběru tepla

č.j.: 219/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 207
ze dne 18.3.2009
 
 
k dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. S 55/08 o dodávce a odběru tepla
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. S 55/08 o dodávce a odběru tepla ze dne 14.1.2008, který tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. S 55/08 o dodávce a odběru tepla ze dne 14.1.2008
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části