Usnesení rady č. 206 ze dne 18.3.2009

k prominutí pohledávky vyplývající z pracovně právního vztahu

č.j.: 218/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 206
ze dne 18.3.2009
 
 
k prominutí pohledávky vyplývající z pracovně právního vztahu
 
Rada Městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost Ing. Evy Kmeťkové o prominutí pohledávky Městské části Praha 3 vyplývající z pracovně právního vztahu, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
prominutí části pohledávky Městské části Praha 3 vůči Ing. Evě Kmeťkové, vyplývající z pracovně právního vztahu, ve výši 50 000,-Kč
 
 
III.    u k l á d á
 
1. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
1.1 zabezpečit realizaci zbývající části pohledávky
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části