Usnesení rady č. 205 ze dne 18.3.2009

k pronájmu nebytového prostoru Křišťanova 2/1545 , Praha 3

č.j.: 217/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 205
ze dne 18.3.2009
 
 
k pronájmu nebytového prostoru Křišťanova 2/1545 , Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.     s c h v a l u j e
              
pronájem nebytového prostoru v suterénu, přízemí a mezipatře domu Křišťanova 2/1545, Praha 3 o celkové ploše 115,64 m2 pro společnost NEKO s.r.o. zastoupenou jednatelem společnosti panem Martinem Nesvadbou na dobu neurčitou za nájemné 2.600,- Kč/m2/rok
           
                  
II.      u k l á d á
          
1. vedoucí OBNP
1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v souladu s  čl. I tohoto usnesení
 
         2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty městské části
2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části