Usnesení rady č. 203 ze dne 18.3.2009

k doplnění plánu investičních akcí do bytového a nebytového hospodářství v rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009

č.j.: 215/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 203
ze dne 18.3.2009
 
 
 
k doplnění plánu investičních akcí do bytového a nebytového hospodářství v rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009
 
 
 
Rada městské části
 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
doplnění plánu investičních akcí do bytového a nebytového hospodářství v rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009, které je přílohou tohoto usnesení
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části