Usnesení rady č. 202 ze dne 18.3.2009

k Ceně Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě na rok 2009

č.j.: 214/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 202
ze dne 18.3.2009
 
 
k Ceně Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě na rok 2009
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
přihlášení Úřadu městské části Praha 3 do Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě – model CAF 2006 a do Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě vyhlášené Ministerstvem vnitra na rok 2009
 
 
II.      u k l á d á
 
1. Mgr. J. Matuškovi, zástupci starosty
1.1. garantovat procesy spojené s implementací modelu CAF
 
         2. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
         2.1. učinit všechny kroky a opatření pro realizaci modelu CAF 2006 na ÚMČ
2.2. zajistit všechny potřebné podklady a učinit opatření pro úspěšnou prezentaci MČ a jejího úřadu v Ceně MV za inovaci ve veřejné správě
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části